Skip to content
Projektist
Projektist

Energeetikainsener

Soojusenergeetikainsener loob insenertehnilisi lahendusi soojus- ja energiatehnoloogiate efektiivseks ja ohutuks toimimiseks. [26] Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogias toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusvarade kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt keskkonnateadlikkuse kasvuga. [26] Soojusenergeetikainseneri töö mõjutab igaüht nii eraisiku- kui ka ettevõtjana, kes tarbivad soojust ning peavad leidma võimalikult efektiivsed lahendused. Keskkonnanõuete ja pidevalt kasvava keskkonnateadlikkuse tõttu lisandub soojusenergeetikainseneride töösse pidevalt ohtralt ülesandeid muuta loodud lahendused säästlikumaks või luua juba uusi keskkonnasäästlikke lahendusi.

Juht energeetikas kavandab, juhib ja koordineerib elektri ning soojuse tootmist ja tarnimist.  Ta töötab enamasti kas ettevõtte juhi, osakonnajuhataja või projektijuhina. Energeetikas töötab 700 juhti ning prognooside kohaselt jääb tulevikus töökohtade arv samaks. Samas on sobivate oskustega töötajaid juba praegu vähem kui tulevikus töökohti. [27] Seega on juhid energeetikas tööturul äärmiselt hinnatud, kuid ameti valik nõuab ka inseneri omadusi ja juhtimisoskust, samuti ka enamasti magistrikraadi. Kindlasti on tegemist tulevikus üha enam rakendust leidva ametiga.

Tuumainsener (nuclear engineer) mõistab tuumaenergia tootmiseks vajalikke protsesse ja tunneb vajalike seadmete ja süsteemide tööpõhimõtteid. Näiteks oskab tuumaenergeetikainsener arvutada reaktori võimsust, reaktorisüdamiku parameetreid ja kiirgusvarjestust. Samuti tunneb tuumainsener tuumatehnoloogiate mitte-energeetikaga seotud rakenduste nagu isotoopide tootmine, materjalide diagnostika ja nukleaarmeditsiin tööpõhimõtteid. Kindlasti teab ja oskab tuumainsener rakendada tuumaohutuse printsiipe ja riskianalüüse, et tagada maksimaalne ohutus keskkonnale ja inimesele nii kiirgusasutuses kui selles väljaspool.

Tuumaenergeetika on kiirelt arenev ja suure potentsiaaliga valdkond. Täna leiab tüüpiline tuumainsener Eestis rakendust eeskätt kiirgusvaldkonnas, riski- ja andmeanalüüsis või muus kõrget teadmiste taset vajavas tehnoloogia vallas. Tulevikus võib tuumainseneril olla võimalus töötada Eestis ka tuumaenergeetika tööstuses. Täna on Eestis võimalik valitud hulka tuumainseneeriaga seotud aineid õppida, kuid hetkel terviklik programm puudub. Samas annavad loodusteaduste programmid Eesti kõrgkoolides hea aluse edukatest õpingute jätkamiseks välismaa ülikoolide tuumainseneeria programmides.

Kokkuvõttes tähendab tuumainsener väga paljude oskuste arendamist alates soojusenergeetikast lõpetades kiirguskaitse ja tuumafüüsikaga. Samas läheb näiteks tuumaenergeetikas tarvis väga palju teiste erialade insenere nagu näiteks mehaanikainsener, elektriinsener, keemiainsener, tööstusautomaatika ja IT-insener.

Tuumaenergeetikainsener (nuclear design engineer) arendab tuumaenergia tootmiseks vajalikke protsesse ja seadmeid, näiteks reaktorisüdamikke või kiirgusvarjestusi. Samuti arendab ta tuumamaterjalide tööstuslikku ja meditsiinilist kasutamist ning tagab tuumatöötajate ja avalikkuse ohutuse. [5] Tuumaenergeetika on pidevalt arenev valdkond, mida praegu Eestis veel eraldi ametina õppida ei saa, kuid siinsed õppimisvõimalused loovad eelduse, et liikuda edasi õppima välismaale.

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.