Skip to content
Projektist
Projektist

Ehitusinsener

Ehitusinsener tegutseb spetsialistina hoonete ja rajatiste projekteerimisel, püstitamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel, samuti lammutus- ja restaureerimistöödel. Töö eeldab loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet, analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. [13]

Spetsialiseerunud ehitiste projekteerijaks, töötatakse näiteks mõnes projekteerimisbüroos või ehitusfirmas. Samuti võib vastutada suuremate ehitus- ja kinnisvaraprojektide arenduse eest või nõustada ehitushangete korraldamist. Kui kontoritöö eriti ei paelu, siis oodatakse ehitusinsenere ehitusettevõtetesse, kus saab juhtida ehitustöid. Ka avalik sektor ehk ministeeriumid, kohalikud omavalitsused ja ametkonnad vajavad spetsialiste ehituse valdkonda korraldama. [14]

Ehitusjuhtimisele spetsialiseerumine valmistab ette tööks ehitustööde juhina, ehituse eelarvestajana ja ökonomistina, ehituse tellijana, järelevalveinsenerina või kinnisvara arendajana. Põhjalikult erinevaid ehitusmaterjale uurinud ametiala lõpetaja on oodatud ehitusmaterjalide tööstuses juhtivale positsioonile kvaliteedijuhiks, tootmisettevõtte juhiks, labori juhatajaks või sarnasele vastutavale ametikohale. Võimalikud töökohad on ka riigiasutustes, mis on seotud ehitusmaterjalide tootmise juhtimise või kontrolliga. [14]

Ehitiste restaureerimise peaeriala lõpetaja on ehitusinsener, kellel on lisaks ehitusoskustele ka teadmised restaureerimisest, muinsuskaitse alustest ning arhitektuuriajaloost. Tulevased tööandjad on nii ehitus-, restaureerimis- ja projekteerimisfirmad kui ka kohalikud omavalitsused ja riigiasutused. Pärast lõpetamist ja ettenähtud töökogemuse omandamist on võimalik muinsuskaitseametilt taotleda pädevustunnistust töötamaks ehitusmälestistel ja isegi UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvatel objektidel. [11]

Iga maja vajab veevärki ja iga tööstusettevõte tarbib vett. Veetehnika ja hoone tehnosüsteemide insener tagab nii hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni kui ka sisekliima ning veevarustuse ja kanalisatsiooni insener hoonesiseste ja -väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide toimimise, projekteerides vastavad süsteemid ning töötades välja vee- ja reoveepuhastusprotsessid. Vett on vaja õiges kohas, õigel hulgal, õigel ajal ja õige kvaliteediga – see on veeinseneri ülesanne. Vahel on vaja liigveest vabaneda või rajada silmailuks purskkaev. Paisjärved vajavad lahendusi, mis võimaldaks kaladel üles- ja allavoolu liikuda ka siis, kui soovitakse toota hüdroenergiat. Hüdrotehnikainsener vastutab hüdrotehniliste ehitiste ja seadmete, nagu tammid, poldrid, truubid, toimimise eest. [15] Selles valdkonnas vajatakse nii projekteerijaid, ehitusjuhte, aga ka neid, kes korraldavad veemajanduse arengut riigiametites ehk veemajanduse spetsialiste ja veemajanduse korraldajaid. Lisavõimalusi leidub valdkonnaga seotud tootmises ja äritegevuses. [8]

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide insener tagab hoonetes mugava ja tervisliku sisekliima ning madala energiatarbimise projekteerides vastavad süsteemid ning töötades välja süsteemide juhtimise põhimõtted. Hea sisekliimaga hoonetes on meie töö- ja õpivõime kõrge ning meid ei kimbuta tervisehädad. Kuigi kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid on hoonetes suurimad energiatarbijad, siis oskuslikult kavandatud ja ehitatud hooned koos toimivate süsteemidega ei põhjusta suuri energiaarveid.

Energiaaudiitor on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ning ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele. Ta töötab meeskonnas, teeb koostööd sidusvaldkondade inseneride ja teiste spetsialistidega ning on võimeline vastutama töörühma töötulemuste eest. Energiaaudiitor töötab põhiliselt büroos ja objektidel. Tal tuleb kohapeal (auditeeritava) objekt üle vaadata, teha vajalikud mõõdistamised ja intervjuud asjaosalistega. Energiaaudiitori töö on liikuv, sest objektid võivad paikneda eri piirkondades. Töö on paindliku tööajarežiimiga ning tööaega on võimalik seetõttu ise juhtida. Tema töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustusjulgust, analüüsioskust, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlus- ning kohanemisvõimet. [16]

Akustikainsener (acoustic engineer) kavandab ja arendab tehnoloogiat, mis aitab lahendada heliga seotud probleeme. Näiteks kujundab ta hoonete akustikat, leiab viise, kuidas vähendada lennukite või liikluse põhjustatud helitaset või tegeleb kuuldeaparaatide väljatöötamisega. [5]

Ametit saad omandada

Videod ja artiklid

Viited

Palun hinnake 5 palli skaalal, kuidas jäite artikli sisuga rahule

Rating
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
PUU*STRUKTUUR on ülevaade valdkondadest ja erialadest ning võimaldab operatiivselt huvipakkuva materjalini jõuda. Valdkondade vahel liikumiseks klõpsake valdkondade värvilistel ikoonidel.